Dusičnany a dusitany v neupravenej vode

Vysoký obsah dusičnanov a dusitanov vo vode má negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Vyskytujú sa vo vode ako konečné produkty rozkladu organických zlúčením obsahujúcich dusík, ako aj v dôsledku rozpúšťania minerálny látok, nachádzajúcich sa v geologickom podloží. Sú aj súčasťou atmosférických zrážok.

Do povrchových vôd sa môžu dusičnany dostať spolu s komunálnymi a priemyselnými splaškami , a taktiež v dôsledku stekania z roľníckych území, ktoré boli hnojené umelými dusíkatými hnojivami.

Dusitany môžu vzniknúť oxidáciou amoniaku alebo redukciou dusičnanov.

 

Poruchy v ľudskom organizme účinkom dusičnanov

V tráviacej sústave človeka, najmä v dojčenskom období, dochádza účinkom mikroorganizmov k premene dusičnanov na dusitany (redukcia). Nadbytok dusičnanov v pitnej vody nad 12 mg N/1, u dojčiat, a niekedy aj u dospelých ľudí, môže byť príčinou methemoglobinémie.

Dusitany spôsobujú v organizme poruchy v procese prenosu kyslíka prostredníctvom hemoglobínu. Za prítomnosti dusitanov sa v krvi tvorí methemoglobín, ktorý zabraňuje odovzdávaniu kyslíka. To je príčinou vzniku methemoglobinémie – cyanózy. Premena približne 15% hemoglobínu na methemoglobín vyvoláva cyanózu a vyše 60% premena spôsobuje smrť.

Veľmi často aj bez výrazných prejavov cyanózy, môže byť zvýšená koncentrácia dusičnanov vo vode príčinou chronického nedokysličovania organizmu, čo spôsobuje jeho narušený vývin. Nedokysličovanie je obzvlášť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a pre dojčatá.

Prejavuje sa poruchami vo vývine centrálnej nervovej sústavy a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Potvrdili to aj výskumy v Austrálii, kde v niektorých oblastiach koncentrácia dusičnanov vo vode je prirodzenými zapríčinením (geologické ložiská) veľmi vysoká.

Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť príčinou vysokého krvného tlaku a srdcového infarktu.

Potvrdil sa tiež rakovinotvorný charakter dusičnanov. V tráviacej sústave následkom ich reakcie s amínmi obsiahnutými v potrave vznikajú N-nitrozoamíny, zlúčeniny s veľmi silným kancirogémnym účinkom. Novotvary vyvolané týmito skupinami látok sa formujú hlavne v žalúdku.

Obhliadka Zadarmo