Podpora od Marlus Group Úprava vody - nižšia chemická záťaž organizmu - Marlus Group
Úprava vody: znižovanie chemického zaťaženia organizmu

Čistá voda – H2O sa skladá iba z kyslíka a vodíka.

V čistej vode sa môžu nachádzať rozmanité rozpustené alebo usadené prímesky. Prímesami vody sú: soli, plyny, organické zlúčeniny, mikroorganizmy.

V prírode najmenej prímesí obsahuje voda pochádzajúca z atmosférických zrážok.

Avšak oproti laickému presvedčeniu zrážková voda nie je čistá, keď prechádzajúc cez „mraky“ priemyselných prachov a plynov, podlieha znečisteniu (odtiaľ prítomnosť v nej existujúcich organických zlúčenín alebo kyseliny sírovej a dusičnej).

K tomu sa pripája nakazenie z dôvodu obmývania povrchu napr. strechy, ďalšími znečisteniami (výkaly vtákov, zložky krytín – zlúčeniny medi, azbestu, atď). Najviac prímesí obsahuje morská voda a podzemné vody. Samozrejme prímesi morskej vody sú škodlivé pre zdravie, a táto voda je vhodná na pitie až po ich odstránení. Podzemné vody môžu obsahovať škodlivé prímesi, ktoré pochádzajú z prírodných ložísk (napr. arzén, radioaktívne látky) alebo zo zemského povrchu.

 

Úprava vody od škodlivých prímesí

Najviac škodlivých prímesí obsahuje vodovodná voda, vyrobená z mimo triednej povrchovej vody, ktorá je zaťažená veľkým nábojom priemyselných a komunálnych odpadov, a niet žiadneho obyčajného procesu úpravy vody na ich odstránenie.

Dodatočne počas dezinfikovania ľudskými a zvieracími výkalmi znečistenej vody, dochádza k vzniku rakovinotvorných trihalometánov. Vytvárajú sa taktiež počas pretekania vody cez vodovodné potrubia. Obrastenie bakteriálnym, plesňovým, hubovým a riasovým kožuchom vnútrajšok vodných potrubí spôsobuje, že chlór – aj nadbytočne použitý pre dezinfekciu vody – podlieha v prietoku siete úplnému spojeniu s organickými látkami až po stupeň, keď na jej koncoch, napr. v batériách domácností je jeho vôňa neciteľná. Voda z týchto batérií je však silne nakazená trihalometanmi.

Iné hromadné ohrozenie zdravia je spojené s pretekaním vody cez inštalácie vyrobené z olova, medi, azbestu alebo PVC zlej kvality.

 

Rozdelenie škodlivých látok v pitnej vode

Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou zdravia (WHO) rozlišujeme nasledujúce skupiny chemických prímesí vodovodnej vody, čiže vody z kohútika:

  • neorganické zlúčeniny (napr. sodík, olovo, nikel, mangán, železo)
  • organické zlúčeniny (napr. aromatické uhľovodíky, polychlórbifenyly)
  • dezinfekčné prostriedky (napr. chlór, oxid chloričitý, chloramin)
  • produkty napomáhajúce (spolupatričné s) dezinfektantom (napr. trojhalometany, formaldehyd, fenol)
  • pesticídy

Je vypočítané, že človek každodenne vstrebáva približne 10 000 chemických substancii.

Môžeme ich takto podeliť:

  • nevyhnutné pre zdravý život
  • určujúce nepotrebnú záťaž
  • vyvolávajúce nevýhodné málo viditeľné reakcie organizmu
  • vyvolávajúce narušenie (rozladenie) zdravia zakrátko po zaúčinkovaní
  • vyvolávajúce narušenie zdravia po dlhom čase pôsobenia

Pôsobenie látok z neupravenej vody

Každá z chemických látok sa nachádza v istom systéme vzájomného pôsobenia na organizmus človeka. Niekoľko alebo viacej látok si navzájom konkuruje, stáva sa závislými na sebe, a aj zosilňuje vzájomne svoje konanie. Ten posledný jav je špeciálne nebezpečný, keďže sa týka rozmanitých rakovinotvorných látok, ktoré v spojitosti navzájom okamžite spúšťajú a zrýchľujú proces vzniku nádorových buniek, než by predpokladala jednoduchá suma pôsobenia jednotlivých karcinogénov.

Preto v civilizovaných krajinách vládne eliminačná zásada – na dosiahnuteľnej úrovni – všetkých rakovinotvorných látok z konzumných produktov a okolia človeka.

Ochrana spotrebiteľa pred hromadným ohrozením rakovinotvornými činiteľmi je drasticky slabšia v porovnaní s ochranou spotrebiteľa v Európskej Únii. Najcharakteristickejším príkladom sú normy kvality zdravej vody na pitie a hospodárske potreby. V súčasnosti v novelizovanej európskej direktíve (nariadení) schvaľované sú normy na 11 karcinogénov, ktoré môžu sa nachádzať vo vode z vodovodného kohútika taktiež v Poľsku, avšak 6 z nich nepodlieha norme vôbec.

A tak poľská voda z kohútika nie je skúmaná kontrolnými úradmi na prítomnosť najmenej šiestich rakovinotvorných látok, ktoré sú uznané v Európe ako ohrozujúce verejný život. Sú to akrylamid, bromidy, bromodichlorometan, chlorovinil, epichlórhydrín, mnohoprstencové aromatické uhlovodíky: fluoranten, benzo(b)fluranten, benzo(g)perilen a indeno(1,2,3-cd) piren.

Vo vode z kohútika prítomné karcinogény ohrozujú zdravie všetkých, od novorodenca až po starobu, nezávisle od životného štýlu alebo podmienok práce. Je potrebné dodať, že rakovinotvorne činitele, prijímané celý život v pitnej vode urýchľujú karcinogenézu spojenú s fajčením nikotínu, pitím alkoholu alebo podmienkami práce a bývania (azbest, radón, atď.). Filter na vodu rieši problémy s nežiadúcimi látkami.

 

Chemické stresory v pitnej vode

Medzi vstrebávanými chemickými látkami sú tiež také, ktoré naozaj nie sú uznané ako škodlivé, ale plnia úlohu chemických stresorov. Sú to často krát veľmi komplikované neorganické a organické soli, toxické minerálne látky, alkoholy, aldehidy, polyfenolové zlúčeniny atď. Toxickými sa stávajú vtedy, keď sa dostanú do organizmu príliš často alebo v príliš veľkom množstve alebo keď niekto nedisponuje postačujúcimi protiotravnými možnosťami.

Musíme ich zneškodniť a vypudiť, čo je istou záťažou pre organizmus. Keď je ich nadbytok neporadíme si a podliehame otráveniu. Možnosť zneškodnenia a odstránenia chemikálií je obmedzená a u každého človeka iná. Početné chemické zlúčeniny pokým sa vypudia, navzájom si medzi sebou konkurujú pri využití tých istých metabolických cestičiek.

Keď veľa častíc si konkuruje pri metabolických cestičkách, ľahko dochádza k chemickému preťaženiu organizmu ľudí, každodenne ohrozených chemikáliami vo vode, potrave a ovzduší. V tejto situácii už malé množstvo dodatočného (doplňujúceho) chemického stresora sa stáva otravným, vyvoláva ukryté poruchy práce organizmu, potom vzrastajúce chorobné príznaky a prejavy, ktoré často krát dlhý čas nepodliehajú pokusom „zaškatuľkovania“.

Nakazenie ovzdušia a potravy znižuje toleranciu pri nakazení vody. S potravou prijímame veľké množstvo chemických látok (predovšetkým prirodzených, ale tiež súvisiacich s navážaním, ochranou pred škodcami a spracúvaním poľnohospodárskych produktov), ktoré by v organizme mali byť zmetabolizované a vylúčené, a ktoré nielenže nemajú žiadne výživné hodnoty, ale sú práve naopak toxické.

Toto isté sa týka ovzdušia, predovšetkým v okolí komunikačných (dopravných) trás, na priemyselných a poľnohospodárskych pracoviskách, ako aj v nevyvetraných nakazených miestnostiach, aj keď len výrobkami spaľovania plynu, formaldehydom uvoľňujúcim sa z nábytkov, obkladov a iných.

 

Možnosť zníženia chemickej záťaže nášho organizmu – čistá a upravená voda

chemická záťaž organizmuBerúc do úvahy vyššie uvedené údaje, treba zdôrazniť, že voda z kohútika v žiadnom prípade nemôže byť uznaná ako zdroj (prameň) pre zdravý život nevyhnutných minerálnych látok. O uspokojení potrieb organizmu z tohto pohľadu (v tejto oblasti) rozhoduje rozmanitá potrava, s obsahom predovšetkým ovocia a zeleniny. Tieto sú nielen nezastupiteľným zdrojom vitamínov a minerálov, o čom sa učíme už v škole, ale taktiež obsahujú naposledy odhalené prírodné látky, ochraňujúce nás pred rakovinou. Už dnes poznáme stupnicu (ranking) zeleniny a ovocia s najväčšou silou protirakovinových látok.

Na prvom mieste sa spomínajú brokolice (aktívnou časťou je sulforafan, beta-karoten a indol-karbinol), v ďalšom poradí rajčiny (likopen), pomaranče (bioflavonoidy, vitamím C), cesnak (allicinum), jablká (kyselina elagová, buničina), sója (genistein), mrkva (beta-karoten, buničina resp.celulóza), pálivá paprika (kapsaicín) a zelený čaj (katechín).

Ostrahu (dozor) fyziologickej hustoty minerálov v ľudskom organizme plnia účinné regulačné mechanizmy, ktoré spôsobujú, že nadbytok vypitej vody, ktorý by mohol viesť k zníženiu hustoty minerálnych látok v organických tekutinách, je veľmi rýchlo vylučovaný prostredníctvom potenia alebo vylučovanie moču.

Ak pijeme veľké množstvá čistej vody, v istom zmysle preplachovaním organizmu uľahčujeme vylučovanie rôznych otráv, produktov premeny matérie, a aj ľahko badateľné vymývanie piesku z obličkových panvičiek. Nebezpečenstvo (riziko) obličkových kameňov je nezanedbateľné u osôb zaťažujúcich organizmus nadmerným požívaním (spotrebou) vody s vysokou alebo aj strednou mineralizáciou.

Ku každodennému pitiu a vareniu sa doporučuje voda z čo najmenším množstvom prímesí. Preto nikde na svete sa neurčili dolné hranice hustoty rozpustných látok v pitnej vode, ani taktiež žiadne výživné ponuky nenahrádzajú pitnú vodu, ako žiaduci zdroj minerálov.

Pre získanie čistej vody sa používajú vodné filtre fungujúce na princípe reverznej osmózy prípadne sa využíva chemická úprava vody. Vďaka zachytávaniu prímesí s najvyššou dosiahnuteľnou úrovňou presnosti, tieto vodné filtre dobre slúžia spotrebiteľom, ktorí sa snažia o dlhý život v plnom zdraví. Vodný filter je v súčasnej dobe ideálnym riešením ako mať doma kvalitnú a čistú vodu.

Text: Zbigniew Hałat, lekár epidemiologický odborník, Medicínske Centrum Spotrebiteľa

Najnovšie články

Zabíja zmäkčovač vody baktérie vo vode?
3.7.2024

Zabíja zmäkčovač vody baktérie vo vode?

Baktérie môžu byť škodlivé pre vaše zdravie, ale môžu byť pre vás aj dobré! Ale ako je to so zmäkčovačom vody? Zmäkčovač vody premieňa tvrdú vodu výmenou iónov , ktoré spôsobujú tvrdosť vody ako vápnik a horčík , železo, za mäkšie ióny sodíka a draslíka. Mineráli vo vode nie sú škodlivé, ale ak ich je veľa spôsobujú veľké škody a prejavujú sa ako vodný kameň. Poznáte to ako zanesené batérie, tvrdé slamené vlasy, nefunkčné kávovary, bojlery, vysoké náklady na elektriku. Naopak, mäkká voda prináša do vášho domova veľa výhod i keď zmäkčovač vody nezabíja baktérie ani neodstraňuje zápach vody a dusičnany.

Prečítať článok
Môžu sa vyskytnúť v zmäkčovači vody baktérie
25.6.2024

Môžu sa vyskytnúť v zmäkčovači vody baktérie?

Je možné aby sa množili baktérie v našom zmäkčovači vody?

Prečítať článok
Koľko soli nasypať do soľankovej nádrže
24.6.2024

Koľko soli nasypať do soľankovej nádrže

Počas servisovania zmäkčovačov vody sa často stretávame s otázkou koľko soli by malo byť v soľankovej nádrži, alebo koľko soli je vhodné, ideálne dosypať na bežnú prevádzku. Tabletovaná soľ je nevyhnutná pre správny proces zmäkčovania vody. A je dobré vedieť koľko soli je potrebné mať, alebo dosýpať do soľankovej nádrže.

Prečítať článok
Reverzná osmóza s NanoPad1 - efektívna technológia pre čistú a zdravú pitnú vodu
2.4.2024

Prečo si vybrať osmotický filter? 3 najdôležitejšie fakty

Je osmotický filter to najlepšie riešenie pre úpravu mestskej, alebo studničnej vody ? Ako filtruje vodu? Čo dokáže filtrovať ? Ako filtruje vodu ? Čo je to reverzná osmóza? Je naozaj voda po filtrácii bez minerálov?

Prečítať článok

Potrebujete poradiť s výberom produktu?

Vyplňte kontaktný formulár a urobíme vám bezplatnú obhliadku a poradenstvo. Alebo nám zavolajte a radi Vám zodpovieme všetky otázky.

Viac ako 25 rokov skúseností

Hotline
Hotline
0905 644 330
Napíšte nám
Napíšte nám
friso@marlus.sk

Sme hrdými partnermi

sponzor4 Honeywellsponzor3 ResideoAirwatec logojohnguest logoGreenfilter logoLogo Krausen
NOVINKA!
ONLINE
OBHLIADKA
CEZ MOBIL
REGISTROVAŤ SA
velka kvapkavelka kvapka
MERANIE
TVRDOSTI
VODY
ZADARMO
CHCEM TO
velka kvapkavelka kvapka