Servisné obhliadky zmäkčovača vody

Počas 2 ročnej záruky zmäkčovača vody odporúčame servisnú prehliadku 1 x ročne. Servisný technik skontroluje stav zmäkčovača vody, tesnosť spojov, odmeria zmäkčenú vodu, vymení mechanický predfilter.

Cena servisu zmäkčovača je 30 € s DPH. V tejto cene je doprava technika  práca, filtračná vložka, meranie kvality výstupnej vody , sanitácia zmäkčovača vody.

Klienti využívajú túto servisnú prehiadku na dodanie soli potrebnej na bezporuchový chod zmäkčovača vody. Cena 25 kg vreca soli je 10 € s DPH. Minimálne odberné množstvo sú 4 vrecia.

Možné poruchy zmäkčovača vody:

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE
Tvrdá (neupravená) voda na použitie Otvorený alebo chybný obtok Uzavrite alebo vymeňte obtok
  Zmäkčovač vody je v režime regenerácie Počkajte až kým sa regenerácia neukončí alebo manuálne ukončite regeneráciu
  Žiadna soľ v soľnej nádobe zmäkčovača Doplňte soľ a manuálne spustite regeneráciu
  Soľný mostík Rozbite soľný mostík (mostíky) a spustite manuálne regeneráciu
  Zmena tvrdosti surovej vody Zmerajte tvrdosť privádzanej neupravenej vody a podľa toho upravte program
  Zmäkčovač vody nespúšťa regeneráciu Pozri problém “Zmäkčovač vody nespúšťa regeneráciu”
  Riadiaci roztok nenasáva soľný roztok Pozri problém “Riadiaci roztok nenasáva soľný roztok”
  Klesajúca výmenná kapacita živice Vyčistite dno pracovnej nádoby alebo vymeňte živicu
  Strata živice zmäkčovača vody Pozri problém “Strata živice”
  Únik v spojovacej rúrke vyrovnávacej nádrže Skontrolujte, či je spojovacia rúrka vyrovnávacej nádrže správne osadená a či nie je poškodená
Zvyšková tvrdosť v upravenej vode Obtok nie je úplne uzavretý Úplne uzavrite obtok
Zmäkčovač vody nespúšťa regeneráciu Chybné elektrické napájanie Skontrolujte elektrickú inštaláciu (poistku, transformátor ,...)
  Chybný prietokomer Vyčistite a/alebo vymeňte prietokomer
  Chybné PCB Vymeňte PCB
  Chybný odtokový solenoid Vymeňte odtokový solenoid
  Permanentne zopnutý centrálny piest Skontrolujte prevádzkový tlak; musí byť vyšší ako 1,4 baru
Zmäkčovač vody používa priveľa soli Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe Pozri problém “Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe”
  Jednotka regeneruje príliš často Overte program
Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe Riadiaci roztok nenasáva soľný roztok Pozri problém “Riadiaci roztok nenasáva soľný roztok”
  Nesprávne nastavenie doby dopĺňania Overte, či doba dopĺňania zodpovedá správnej úrovni a množstvu živice
  Chýbajúca regulácia prietoku náplne Overte, či je regulácia prietoku náplne nainštalovaná a správne dimenzovaná
  Únik z riadiaceho ventilu do soľnej nádoby Vyčistite alebo vymeňte plunžerový piest a membránu solenoidu alebo naplňte solenoid
Príchuť soli v upravenej vode Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe Pozri problém “Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe”
  Poddimenzovaný vstrekovač Overte voľbu vstrekovača
  Nesprávny soľný roztok/nesprávne nastavenie doby pomalého prepláchnutia Overte, či soľný roztok/doba pomalého prepláchnutia zodpovedá správnej úrovni a množstvu živice
Strata tlaku vody V nádobe so živicou sa usadzujú minerály alebo železo Vyčistite dno nádoby so živicou a skontrolujte ventil; zvýšte frekvenciu regenerácie
  Upchaný dolný a/alebo horný rozdeľovač Overte, či nie sú v rozdeľovačoch nečistoty
  Poškodený dolný a/alebo horný rozdeľovač Vymeňte rozdeľovač (rozdeľovače)
Odtokové vedenie z riadiaceho ventilu nepretržite preteká Zmäkčovač vody je v režime regenerácie Počkajte až kým sa regenerácia neukončí alebo manuálne ukončite regeneráciu
  Odtokový solenoid sa zasekáva v otvorenej pozícii Vyčistite odtokový solenoid
  Chybné PCB Vymeňte PCB
Odtokové vedenie zo soľnej nádoby nepretržite preteká Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe Pozri problém “Nadmerné množstvo vody v soľnej nádobe”
  Únik medzi riadiacim ventilom a tlakovou nádobou Skontrolujte utesnenie medzi riadiacim ventilom a tlakovou nádobou
Riadiaci ventil nedopĺňa soľnú nádobu Nesprávne nastavenie doby dopĺňania Overte, či doba dopĺňania zodpovedá správnej úrovni a množstvu živice
  Upchaná regulácia prietoku náplne Vyčistite reguláciu prietoku náplne.
Strata živice Poškodený dolný a/alebo horný rozdeľovač Vymeňte rozdeľovač (rozdeľovače)
  Netesnosť medzi spojovacou rúrkou vyrovnávacej nádrže a horným rozdeľovačom Skontrolujte, či je spojovacia rúrka vyrovnávacej nádrže správne osadená a či nie je poškodená

 

Potrebujem servis zmäkčovača vody

 

Obhliadka Zadarmo