Úvodné ustanovenia

 • Marlus Group s.r.o.,
 • Sídlo: Za Kaštieľom 1, ,949 01  Nitra, 
 • Prevádzka:  Štúrova 161, 949 01 Nitra.
 • IČO: 31411304, 
 • IČ DPH: SK2021024962
 • Reklamácie a dotazy : mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel. kontakt 0905 644 330  a 0907 555 670 

Orgán dozoru SOI: 

 • Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 
 • Odbor výkonu dozoru
 • tel. č. 037/772 02 16 

Marlus Group s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 985/N (ďalej ako „Spoločnosť“), vydáva tento Reklamačný poriadok Jeho účelom je zabezpečenie jednotného a účinného postupu pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa služieb poskytovaných Spoločnosťou;

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov, Tento dokument bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa  ako aj v súlade s internými smernicami a postupmi Spoločnosti.

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar kupovaný fyzickou osobou  poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ak bola vec použitá - repasovaná záručná doba je 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi pravdivé informácie o predávanom tovare.

 Na vybrané druhy tovaru môže predávajúci poskytnúť aj dlhšiu záručnú dobu, táto je vyznačená v záručnom liste aj s podmienkami a rozsahom tejto záruky. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručná  doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Ku každému tovaru je predávajúci povinný pri  dodaní kupujúcemu priložiť daňový doklad(faktúra), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Reklamácie

Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie, uplatnenie zodpovednosti za nedostatky a chyby služieb , alebo tovarov svojim zákazníkom, ktoré boli zistené a následné odstránené v lehote 30 dní. Reklamáciu chýb poskytnutého plnenia je zákazník oprávnený podať kedykoľvek po jeho vykonaní, pričom oprávnenosť reklamácie bude posudzovaná aj s ohľadom na lehoty vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka resp. príslušnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom.

Kupujúci má právo na odstránenie vady bezplatne, včas  a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže žiadať kupujúci výmenu tovaru, ak sa vada týka len určitej časti (napr. súčiastky,), pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkty záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu kupujúcim. V prípade montáže zariadenia plynie záruka odo dňa namontovania zariadenia a spustenia do prevádzky. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
podľa Občianskeho zákonníka má predávajúci 30 kalendárnych dní na vybavenie reklamácie, pokiaľ ju nevie odstrániť hneď. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby, alebo produktu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

Záruka sa nevzťahuje na situácie:

 1. tovar/ zariadenie bolo mechanicky narušené, porušené, 
 2. v prípade zničenia živelnou pohromou,  
 3. bol tovar použitý na iný účel ako je určený výrobcom, 
 4. ak bol tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušným normám, 
 5. ak bolo s tovarom/zariadením zaobchádzané neodborne. 

Popis uplatnenia reklamácie

V zmysle tohto Reklamačného poriadku môže zákazník alebo ním splnomocnená osoba na základe plnej moci uplatniť reklamáciu:

 • osobne na prevádzke Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť  vyhotovený Reklamačný záznam
 • listom na adresu Marlus Group s.r.o., Štúrova 161,949 01 Nitra,
 • elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v každom prípade kupujúci vyplní Reklamačný záznam 

Podaná reklamácia musí obsahovať:

 • Reklamačný záznam.
 • Fotokópiu dokladu o kúpe tovaru prípadne záručný list ak bol k tovaru priložený; doklad o odbornej montáži na to odborne spôsobilou a oprávnenou osobou.
 • Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené vyššie bude považovaná za neoprávnenú.
 • Spoločnosť vydá a doručí zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie, mailom, alebo písomne. 
 • Spoločnosť vyrozumie zákazníka o vybavení reklamácie v lehotách vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom, prípadne v lehotách najneskôr do 30 dní od uplatnenie reklamácie.
 • Oznámenie o vybavení reklamácie bude zákazníkovi doručené písomne, poprípade mailom na adresu zákazníka uvedenú v reklamácii podľa požiadavky zákazníka.  
 • Deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bola reklamácia doručená – elektronicky, prevzatá do osobných rúk osoby zodpovednej za reklamácie. 

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré výslovne neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi Spoločnosťou a kupujúcim a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Spoločnosť je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky Spoločnosti.
Reklamačný poriadok je k dispozícii na www.marlus.sk , alebo predajnom mieste Spoločnosti
Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. 1. 2012

Obhliadka Zadarmo