marlus logo

Štúrová 155

Nitra

Reklamačný poriadok internetovej predajne Biohit.sk

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Úvodné ustanovenia

1.1 Marlus Group s.r.o.,so sídlom Novomeského 33,951 24 Nitra, IČO: 31411304, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 985/N (ďalej ako „Spoločnosť“), vydáva tento Reklamačný poriadok. Jeho účelom je zabezpečenie jednotného a účinného postupu pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa služieb poskytovaných Spoločnosťou;

1.2 Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov, Tento dokument bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa  ako aj v súlade s internými smernicami a postupmi Spoločnosti.

Reklamácie

2.1 Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie, uplatnenie zodpovednosti za nedostatky a chyby služieb , alebo tovarov svojim zákazníkom.
2.2 Reklamáciu chýb poskytnutého plnenia je zákazník oprávnený podať kedykoľvek po jeho vykonaní, pričom oprávnenosť reklamácie bude posudzovaná aj s ohľadom na lehoty vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka resp. príslušnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom.

Záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkty záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby, alebo produktu. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

Záruka zaniká v prípade, ak:
a) nebol tovar odborne namontovaný,
b) nebol odborne uvedený do prevádzky,
c) bol tovar použitý na iný účel ako je určený výrobcom.

Popis uplatnenia reklamácie
3.1 V zmysle tohto Reklamačného poriadku môže zákazník alebo ním splnomocnená osoba na základe plnej moci             ( príloha č. 1 )uplatniť reklamáciu :
  
- osobne na predajnom mieste Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť  vyhotovený Reklamačný záznam
   ( vzor Reklamačného záznamu je uvedený  v prílohe č. 2 )   
                                                                                                                                                            
- listom na adresu Marlus Group s.r.o.,Štúrova 161,949 01 Nitra
 
- elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 
3.2 Podaná reklamácia musí obsahovať:

- meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu a/alebo telefonický kontakt toho, kto reklamáciu podáva;
- predmet reklamácie (stručný a vecný popis);
- podpis zákazníka alebo podpis oprávnenej osoby, ktorá zákazníka zastupuje spolu s kópiou plnej moci.
- fotokópiu dokladu o kúpe tovaru prípadne záručný list ak bol k tovaru priložený; doklad o odbornej              
  montáži na to odborne spôsobilou a oprávnenou osobou,
 
3.3 Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 3.2., bude považovaná za neoprávnenú.
3.4 Spoločnosť vydá a doručí zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie
3.5 Spoločnosť vyrozumie zákazníka o vybavení reklamácie v lehotách vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom, prípadne v lehotách najneskôr do 30 dní od uplatnenie reklamácie
3.6 Oznámenie o vybavení reklamácie bude zákazníkovi doručené písomne, poprípade mailom na adresu zákazníka uvedenú v reklamácii.

3.7 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

- pri osobnom doručení – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie;
- pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie do Spoločnosti (podľa pečiatky došlej pošty);
- pri doručení elektronickou poštou – deň uvedený na e-mailovej správe;

Záverečné ustanovenia

4.1 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré výslovne neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi Spoločnosťou a zákazníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
4.2. Spoločnosť je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky Spoločnosti.
4.3 Reklamačný poriadok je k dispozícii na www.marlus.sk , alebo predajnom mieste Spoločnosti
4.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. 1. 2012

Obhliadka Zadarmo